Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van deze algemene voorwaarden. Eigenaar van de kattentrimsalon Carcoons.
 3. Opdrachtgever: wederpartij van Carcoons, eigenaar van huisdier.
 4. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en in het kader van de overeenkomst ter beschikking aan de ondernemer wordt gesteld om te trimmen.
 5. Overeenkomst: op elk mogelijke wijze tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever, waarmee de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de
  opdrachtgever.
 6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en opdrachtgever. De voorwaarden zijn op de website van de ondernemer in te lezen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer die gebaseerd is op door opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgesproken.
 5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen over de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn voor de ondernemer. Het onjuist of onvolledig doorgeven van omstandigheden kan ertoe leiden dat ondernemer de overeenkomst eenzijdig kan aanpassen en uit te voeren conform de voor de behandeling van het huisdier de gebruikelijke hanteerbare tarieven.
 6. Bij inschrijving wordt een kaart, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en bewaard door de ondernemer. Deze gegevens zijn alleen voor ondernemer bestemd en worden niet gedeeld met andere partijen.

Artikel 4. Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe de opdrachtgever opdracht heeft gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de ondernemer daartoe gerechtigd over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.
 2. In geval dat opdrachtgever extra toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen wenst, komen extra kosten hiermee voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak om de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze uit noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen welke op grond van de door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
 2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
 3. In geval van annulering binnen 48 uur, doch voor 24 uren voor het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren voor het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

 1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden.
 2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of instandhouding redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden gevergd. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn:
  1. Het huisdier blijkt agressief te zijn en dit is gelet op de veiligheid van de ondernemer, onredelijk om de uitvoering van de trimbeurt voort te laten duren.
  2. Het huisdier anderszins onhandelbaar is.
  3. Omstandigheden zijn naar beoordeling van de ondernemer.
  4. Indien het gedrag van het huisdier resulteert in ontbinding van de overeenkomst zullen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht.
  5. Eventuele schade gemaakt door een huisdier zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  6. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
  7. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 7. Prijzen en betalingen

 1. Alle door de ondernemer vermelde prijzen zijn richtprijzen. De ondernemer zal voordat het huisdier getrimd wordt een indicatie geven van de tijdsduur. Indien de gemiddelde tijdsduur van 1 uur trimmen overschreden wordt zal de prijs verhoogt worden per 15 minuten. Het uurtarief wordt dan verrekend per 15 minuten.
 2. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs middels contante betaling of per pin te voldoen op het moment dat de ondernemer klaar is met de verzorging van het huisdier.
 3. De prijzen zijn inclusief btw.
 4. Bij betreden van de trimsalon gaat de opdrachtgever akkoord met de vastgestelde hygiëneregels. De ondernemer berekend bij aantreffen van vlooien een meerprijs voor gebruik van een pipet en schoonmaakkosten.
 5. Indien het huisdier schimmel bij zich blijkt te dragen is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schoonmaak en andere kosten te vergoeden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.
 2. Indien het huisdier een vorm van ziekte onder de leden heeft, is de ondernemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het trimmen.
 3. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, dient de opdrachtgever sectie te laten verrichten teneinde erachter te komen wat de doodsoorzaak is. Indien de ondernemer de oorzaak is geweest van het overlijden van het huisdier is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.
 4. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade en kosten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer.
 5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer bedraagt één jaar.
 6. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 7. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.